wsbif_1_new

Forma prawna Uczelni


Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów z siedzibą w Katowicach decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, została wpisana do rejestru uczelni niepańśtwowych (lp. 85) w dniu 20 maja 1996 roku. Założycielem Uczelni jest Międzynarodową Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach. Zasady funkcjonowania Uczelni reguluje Statut WSBiF, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Regulamin Organizacyjny, a także Regulamin Studiów uchwalony przez Senat Uczelni.

Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi


Tradycyjnym partnerem naukowym uczelni jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. W 1999 r. została podpisana umowa o współpracy z PTE. Polega ona głównie na wspólnym formułowaniu treści programowych oraz podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć w postaci organizowania konferencji, seminariów, szkoleń i studiów podyplomowych. WSBiF  współpracuje również z  Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach oraz Śląskim Stowarzyszeniem Menedżerów w Katowicach.

Uczelnia ściśle współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Formalnym wyrazem tej współpracy jest porozumienie podpisane w dniu 2 marca 1999 r. Na mocy umowy, absolwenci WSBiF mają możliwość kontynuacji nauki na uzupełniającyh studiach magisterskich w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

W 2000 roku WSBiF podjęła współpracę z uczelniami zagranicznymi:

 • uczelniami szfajcarskimi – Uniwerystetem w Bazylei oraz University of Applied Science and Arts w Lucernie,
 • organizacją niemiecką – TUTOR Gesellschaft für Unternehmens – Vertriebs – Und Finanzbertaung mbH,
 • uczelnią białoruską – Uniwersytet Poleski w Pińsku.

 

Współpraca zagraniczna WSBiF oparta jest o standardy naukowe i dydaktyczne. W szczególności jej istotę stanowią:

 • wymienne prowadzenie zajęć we współpracujących uczelniach,
 • udział nauczycieli w konferencjach naukowych organizowanych w poszczególnych uczelniach,
 • stworzenie studentom możliwości realizacji praktyk zawodowych w krajach uczelni współpracujących,
 • podjęcie realizacji wspólnych badań naukowych,
 • wymiana publikacji.

W roku 2006 WSBiF przystąpiła do uczestbuctwa w programie ERASMUS, którego celem jest podnoszenie jakości kształcenia w krajach uczestniczących w tym programnie poprzez rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników szkół wyższych.

Realizując swą misję WSBiF współpracuje z bankami, władzami samorządowymi oraz instytucjami finansowymi. Chcąc włączyć środowisko akademickie w życie gospodarcze kraju Uczelnia zaprasza na spotkania z młodzieżą zarówno wybitnych naukowców jak i praktyków. Uroczyste inauguracje zaszczycili swoją obecnością m.in. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prof. Leszek Balcerowicz oraz Prezes Związku Banków Polskich – dr Krzysztof Pietraszkiewicz. Gośćmi Uczelni, którzy wygłosili wykłady dla studentów byli m.in. wybitni specjaliści z dziedziny bankowości i finansów: prof. Władysław L. Jaworski, prof. Władysław Baka, dr Andrzej Olechowski, Raimut Jochimsen – Dyrektor Banku Nadrenii – Westfalii, Paul Clyde z Uniwersytetu w Massachutssets oraz Arnet Beat – wykładowca University of Applied Science and Arts w Lucernie (Szwajcaria).

Dzięki współpracy z bankami, instytucjami finansowymi i władzami samorządowymi studenci odbywają praktyki, które często owocują propozycjami zatrudnienia.

 

Warunki studiowania


Jednym z najważniejszych celów Uczelni jest zapewnienie studentom warunków ułatwiających studiowanie. Pierwszym etapem na drodze do uczeczywistnienia tego celu była koncepcja WSBiF jako uczelni  funkcjonującej w obrębie jednego obiektu. Na jego przestrzeni zlokalizowana wszelkie sale wykładowe, seminaryjne, pracownie komputerową, bibliotekę, poligrafię,gastronomią oraz komórki organizacyjne uczelni.

Budynek znajduje się w centrum Katowic w bezpośredniej bliskości przystanków autobusowych, w niewielkiej odległości od Dworca PKP i tras tramwajowych. Bliskość centrum stanowi ogromny atut, złwaszcza dla studentów mieszkających w innych miastach i korzystających z komunikacji publicznej. Jednocześnie obiekt położony jest dla osób dojeżdzających na Uczelnię samochodami. Wokół budynku znajduje się 50 miejsc parkingowych położonych poza sferą płatnego parkowania.

Na bazę dydaktyczną WSBiF składają się:

 • 2 duże sale wykładowe po 70 miejsc każda,
 • 2 sale wykładowe po 60 miejsc każda,
 • 7 sal ćwiczeniowo-seminaryjnych wyposażonych w sprzęt audiowizualny,
 • 2 sale seminaryjne,
 • sala komputerowa,
 • nowoczesna sala językowa.

Uczelnia posiada odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych studiujących na Uczelni a mianowicie: podjazd przy wejściu do Uczelni, podjazd wewnątrz Uczelni oraz windę.

Zdobytą na wykładach i ćwiczeniach wiedzę studenci mogą poszerzyć i utrwalić korzytstając z fachowej literatury, systematycznie gromadzonej w bibliotece uczelnianej. Biblioteka WSBiF może poszczycić się znacznym księgozbiorem.

Uzupełnieniem biblioteki stanowi poligrafia WSBiF. Nowocześie wyposażona w wielonakładowe maszyny kserograficzne i cyfrowe – świadczy usługi studntom.

 

WSBiF jako centrum egzaminacyjne LCCI


Szczególne znaczenie WSBiF przywiązuje do nauki języków obcych – służą temu m.in. zajęcia konwersacyjne, podczas których studenci omawiają bieżące zagadnienia ekonomiczno – polityczne, a także przeprowadzają symulacje biznesowych spotkań, negocjacji, prezentacji, rozmów kwalifikacyjnych – tak aby absolwent opuszczający mury WSBiF potrafił płynnie, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa, prowadzić rozmowę z użytkowaniem języka angielskiego.

W tym celu Uczelnia, jako centrum egzaminacyjne LCCI akredytowane przez Londyńską  Izbę Przemysłowo Handlow, posiada uprawnienia do prowadzenia kursów oraz  przeprowadzenia egzaminów ze znajomości angielskiego języka biznesu. Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym posiadanie konkretnych, praktycznych umiejętności językowych niezbędnych do  funkcjonowania we współczesnym świecie biznesu.

Treści pochodzą ze strony:www.wsbif.pl